Mieszkania na parterze budynków mieszkalnych. Dom jednorodzinny, wąskie działki budowlane. Jak budujemy domy jednorodzinne. Działka budowlana, przed kupnem i budową domu. działki na sprzedaż, grunty sprzedaż, nieruchomości, mieszkania, domy, sprzedaż działek gruntów, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości - Działki Grunty

nieruchomości w budownictwie

Instalacja odgromowa - Potocznie zwana piorunochronem. Zabezpiecza dom przed skutkami uderzenia pioruna, który może wywołać pożar czy uszkodzić instalacje elektryczną. Instalacja odgromowa ma za zadanie przejąć na siebie energię wyładowania atmosferycznego i odprowadzić ją do ziemi.

finanse: sprzedaż mieszkania

Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu. Za tego typu operację banki mogą pobierać prowizje. Dodatkowo w takim przypadku podpisywany jest aneks do umowy.

ubezpieczenia: nieruchomości

CRC OFE - Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dom jednorodzinny, wąskie działki budowlane

Jeżeli zamierzasz kupić wąską działkę budowlaną to trudno będzie dopasować projekt domu, należy wtedy uwzględnić wymagane z ustawą odległości od granicy działki 4 m gdy są okna i drzwi, 3 m gdy ściana jeżeli nie ma otworów okiennych i drzwiowych. Należy przy tym pamiętać, że prawdopodobnie będziemy... » więcej

Działka budowlana, przed kupnem i budową domu

Położenie i ukształtowanie terenu ma duże znaczenie, najlepiej jeżeli działka jest płaska lub gdy jej część znajduje się na lekkim wzniesieniu. Planując budowę domu należy pamiętać, że nie powinien on stać w zagłębieniu gdyż narażony będzie na podmywanie wodą gruntową bądź opadową. Wybierając dział... » więcej

Jak budujemy domy jednorodzinne

Domy murowane są solidniejsze i bardziej wytrzymałe niż domy wybudowane inną metodą na przykład szkieletową. Konstrukcja domów murowanych umożliwia uzyskanie dużo większych powierzchni stropów, co przydaje się przy projektowaniu wystroju wnętrza domu, jego pokoi i innych pomieszczeń. Domy murowane... » więcej

Mieszkania na parterze budynków mieszkalnych

Od zawsze tak było, że mieszkania na najniższej kondygnacji dłużej czekają na nowego właściciela, zmienić to mogła jedynie niższa cena uzyskana ze sprzedaży takiego mieszkania. Według agencji nieruchomości jedynie 12% transakcji w ostatnim roku to mieszkania parterowe. Główny powód to liczne niedog... » więcej

konin działki, nieruchomości konin

działki na sprzedaż, grunty sprzedaż, nieruchomości, mieszkania, domy, sprzedaż działek gruntów, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej - to opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności wyrażonej w tonach ziarna żyta lub w [m3] drewna, uiszczana: w razie trwałego wyłączenia - przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji.

Kategoria elementu murowego - Podział elementów z uwagi na kontrolę jakości stosowaną w zakładzie produkcyjnym. Zaszeregowanie do danej kategorii zależy od określenia częściowego współczynnika bezpieczeństwa. Do kategorii I należą elementy, które mają określoną wytrzymałość na ściskanie i w zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5 proc. Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.

prawo: lokale

Samowola budowlana - legalizacja - Postępowanie legalizacyjne zawsze prowadzone jest przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. To powiatowi inspektorzy, prowadząc postępowanie, ustalają, czy nastąpiło przekroczenie przepisów prawa budowlanego i czy wybudowany obiekt stanowi samowolę budowlaną. Jeżeli inwestor nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym mu terminie, to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce samowoli budowlanej. Przedłożenie natomiast wszystkich wymaganych dokumentów w terminie traktuje się jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego lub zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została jeszcze zakończona.

Decyzja o warunkach zabudowy - nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Dlatego może o nią wystąpić zarówno właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości, jak i osoba zainteresowana jej nabyciem.
Decyzja może być też wydana kilku wnioskodawcom jednocześnie. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
Organ, który wydał decyzję, jest zobowiązany - za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana - do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

domy, mieszkania w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie domu / mieszkania - wymagane dokumenty potrzebne do zawarcia ubezpieczenia to między innymi: odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem, w przypadku braku księgi wieczystej inne dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości, w przypadku działki wypis z rejestru gruntów, notarialny akt własności dla nieruchomości, umowa najmu dla nieruchomości lub sprzętu, opinia rzeczoznawcy dla nieruchomości lub przedmiotów wartościowych, faktury potwierdzające wartość ubezpieczanych elementów stałych i mienia ruchomego.

finanse: sprzedaż mieszkania

Kredyt hipoteczny - oprocentowanie - Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne i może zależeć od kilku czynników. W zależności od tego w jakiej walucie udzielony jest kredyt, oprocentowanie dla danej waluty jest oparte na wskaźniku WIBOR, EURIBOR lub LIBOR, a następnie jest doliczana marża banku. Wskaźniki są ustalone na rynku międzybankowym i nie ma możliwości ich negocjacji, zaś sama marża może być negocjowana z bankiem, najczęściej w momencie uruchamiania kredytu. Banki ustalając marżę biorą pod uwagę takie elementy, jak kwota kredytu czy też stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości.

Koszty związane z udzieleniem kredytu - Na koszty związane z udzieleniem kredytu składają się koszty związane bezpośrednio z samym kredytem, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości kredytowanej lub będącej celem kredytowania oraz inne koszty okołokredytowe.
Najczęściej spotykane koszty uwzględniane przez banki to:
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego.
Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu, naliczana przeważnie od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu.
Opłata za wycenę nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia (często do zwrotu w przypadku, gdy w danym banku zostanie podpisana umowa kredytowa).
Koszt inspekcji nieruchomości (dotyczy głównie kredytów hipotecznych, w tym ocena zaawansowania robót budowlanych w stosunku do harmonogramu).
Dodatkowe opłaty w nietypowych sytuacjach (opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, opłata za wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki, inne opłaty).

Nieruchomości - Działki Grunty © 2019

Jak budujemy domy jednorodzinne. Działka budowlana, przed kupnem i budową domu. Mieszkania na parterze budynków mieszkalnych. Dom jednorodzinny, wąskie działki budowlane. działki na sprzedaż, grunty sprzedaż, nieruchomości, mieszkania, domy, sprzedaż działek gruntów, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana